AKTI ŠKOLE

1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

2. Pravilnik o radu Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

2.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica broj: 1009-1/22 od 01.11.2022.godine

3. Pravila Javne ustanove “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

4. Pravilnik o videonazornom sistemu u Javnoj ustanovi “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

5. Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Javnoj ustanovi “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica

6. Odluka o usvajanju izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada škole na kraju i polugodišta školske 2019/2020. godine

7. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa rada škole za školsku 2019/2020. godinu

8. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU Četvrta osnovna škola Ilidža-Hrasnica

9. Plan integriteta – JU “Četvrta osnovna škola” Hrasnica

10. Izmjene i dopune Plana integriteta JU Četvrta osnovna škola Ilidža-Hrasnica

11. Poslovnik o radu Konkursne komisije JU Četvrta osnovna škola

12. Poslovnik o radu komisije za zbrinjavanje radnika ustanove za čijim je radnom potpuno ili djelimično prestala potreba u ustanovi

13. Poslovnik o radu Komisije za izbor Agencije za realizaciju ekskurzije

14. Poslovnik o radu školske maturalne komisije

15. Poslovnik o radu Komisije koja prethodi proceduri izbora direktora

 

Akti škole